072 - 533 9355

Fysio Heiloo

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts.
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen en te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet, waaronder de verplichting tot bij- en nascholing, en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Alle fysiotherapeuten bij Fysio Heiloo zijn geregistreerd bij het KNGF.

HUISREGELS

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandelafspraak te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of  identiteitskaart. Tijdens de eerste afspraak wordt er een screening, intake en onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en een prognose van het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken. Mocht fysiotherapie geïndiceerd zijn, volgt in de regel direct een behandeling na de intake, mits daar in de planning voldoende tijd voor gereserveerd is. Deze behandeling zal ook ongeveer 25 minuten in beslag nemen.

Afmelden

Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen.

Vergoeding

De verantwoordelijkheid of de patiënt (voldoende) verzekerd is voor fysiotherapie en/of gespecialiseerde therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. U kunt uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar bij twijfel. (zie verder voor betalingsvoorwaarden “tarieven fysiotherapie”)

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Ziet u ook onze privacy policy op deze website.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Rechten en plichten

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. In de praktijk is een calamiteitenplan aanwezig.

Omgang

Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen.

Verlies van eigendommen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Ook wordt verwacht dat u uw eigen handdoek meeneemt voor de behandeling.

Oefenzaal

Wanneer u behandeld wordt of revalideert in de oefenzaal, dient u zelf een handdoek en sportschoenen voor binnen gebruik mee te nemen.

Rookvrij

Roken binnen de praktijk is niet toegestaan.

Huisdieren

Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.

Tarieven niet-verzekerde zorg

Intake+onderzoek na verwijzing €56,50
Intake+onderzoek na verwijz. aan huis €67,50
Screening, intake + onderz. fysioth. €56,50
Scr., intake + onderz. fysioth. aan huis €67,50
Zitting fysiotherapie €45,00
Zitting manuele therapie €57,00
Zitting oedeemtherapie €57,00
Toeslag aan huis behandeling €22,50
Echografie €55,00
Eenm. consult fysioth.+ schriftelijke rapportage op verzoek arts €77,50
Korte rapportage €67,50
Uitgebreide rapportage €87,50
Telefonische zitting (10 min.) €17,50
Lees verder
Houdt u er rekening mee dat een niet nagekomen afspraak wordt doorgerekend, indien deze afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd. Wij hebben immers tijd voor uw behandeling gereserveerd. Uw verzekeringsmaatschappij vergoedt dit niet. Overeenkomsten Zorgverzekeringsmaatschappijen Fysio Heiloo heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst (met uitzondering van ENO). Dit houdt in dat wij bij vrijwel alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Mocht uw zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoeden, dan worden uw behandelingen in rekening gebracht middels een particuliere factuur. Een aantal zorgverzekeraars nemen echter het debiteurenrisico over en in dat geval verrekent de zorgverzekeraar rechtstreeks met U. Aantal behandelingen Een aantal polissen heeft beperkende voorwaarden in het aantal behandelingen fysiotherapie. In dat geval brengen wij aan u het bedrag in rekening wat uw verzekeraar aan ons vergoedt. Kijk uw polis na hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De patiënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Privacyreglement  Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsgegevens van toepassing, alsmede de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst). Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Reglement Uiteraard gaat de fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde wetgevingen een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement zoals onderstaand weergegeven:

 1. Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een gering aantal andere personen toegang tot uw gegevens. Te noemen, waarnemers, stagiaires, collega fysiotherapeuten in dezelfde praktijk en ondersteunende administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd te allen tijde in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 4. Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zal vooraf altijd toestemming aan u gevraagd worden en zullen deze gegevens, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (d.w.z. anoniem).
 5. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens worden gebruikt voor anoniem wetenschappelijk onderzoek dan kunt u dat aangeven bij uw fysiotherapeut.
 6. Wanneer het voor het onderzoek nodig is dat de gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 7. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie of werkgevers. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 8. Nadat de cliënt behandeld is worden de gegevens voor een periode van 10 jaar gearchiveerd zodanig dat alleen de in punt 1 genoemde mensen het in kunnen zien.
 9. Indien u van mening bent dat de praktijk niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Bejegening: Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt is er een richtlijn opgesteld door de KNGF middels welke Fysio Heiloo werkt. De richtlijn is in te zien in de praktijk of te vinden op de website van het KNGF onder het kopje Richtlijnen. Het betreft de richtlijn Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut.

 1. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling van de patiënt uitgelegd. Hierbij zal worden uitgelegd welke handelingen er verricht zullen worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dat direct aan te geven.
 2. Indien er door bijv. geloofsovertuigingen voor bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 3. Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient de cliënt dit voor de aanvang van de therapie kenbaar te maken.
 4. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgeschermde ruimte waar alleen cliënt en therapeut aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie in onze oefenzaal kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 5. Als er derden (bijv. een stagiaire) aanwezig zijn zal de fysiotherapeut daarvoor vooraf toestemming vragen aan de cliënt.
 6. De fysiotherapeut dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en eventuele informaliteiten, als niet gewenst, achterwege te laten.
 7. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling worden beëindigd.
 8. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 9. Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop er in de praktijk met uw gegevens omgegaan wordt, kunt u uw klachten via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Vergoeding fysiotherapie

Bent u gevoelig voor blessures? Heeft u moeite met bewegen? Of gaat u al regelmatig naar de fysiotherapeut? Dan is het wellicht verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten. Maar hoe werkt de vergoeding van fysiotherapie eigenlijk?

Vergoeding fysiotherapie:

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij de ene zorgverzekeraar kunt u zich verzekeren voor een bepaald budget, terwijl de ander uitgaat van een maximaal aantal behandelingen. 

Lees verder

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, maar wel naar de fysiotherapeut gaat, zijn de kosten voor eigen rekening en gelden de tarieven voor niet-verzekerde zorg. Heeft u een indicatie voor chronische fysiotherapie? Lees dan verder bij ‘vergoeding chronische fysiotherapie’.

Ook kunt u, als het medisch noodzakelijk is, bij Fysio Heiloo terecht voor fysiotherapie aan huis.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen:

De vergoeding voor fysiotherapie voor kinderen is anders dan de vergoeding voor fysiotherapie voor volwassenen. Bij kinderen (<18 jaar) vergoedt de zorgverzekering twee keer negen behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Vergoeding chronische fysiotherapie:

Bij chronische fysiotherapie heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Of uw klacht in aanmerking komt voor chronische fysiotherapie (na de 20e behandeling vergoeding vanuit de basisverzekering), hangt af van het feit of uw indicatie voorkomt op een chronische lijst, welke door de overheid is samengesteld.

Heeft u een indicatie voor chronische fysiotherapie? Dan heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen ten laste van uw aanvullende verzekering. Wilt u dit (gedeeltelijk) vergoed krijgen, dan dient u hiervoor een aanvullende verzekering afgesloten te hebben. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.

Voorbeeld: U heeft een indicatie voor chronische fysiotherapie en u heeft een aanvullende verzekering met tien behandelingen fysiotherapie. Dan worden de eerste tien behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. De tien die daarop volgen zijn voor eigen rekening en vanaf de 21e krijgt u het vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding manuele therapie, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie.

Gaat u naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, zoals bij Fysio Heiloo een manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut of oedeemtherapeut? Dan wordt dit meestal vergoed vanuit het budget voor fysiotherapie. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Eigen risico fysiotherapie:

Over zorg die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering, betaalt u geen eigen risico. Heeft u chronische fysiotherapie uit de basisverzekering, dan betaalt u wel eigen risico.

Verwijzing fysiotherapie:

Als u naar de fysiotherapeut gaat, heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Fysiotherapie is voor u ‘direct toegankelijk’.

U heeft alleen een verwijzing nodig voor chronische fysiotherapie of ‘aan huis behandelingen’.

https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/

Klik voor aanbevolen zorgpolissen op:

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor om de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.

Lees verder

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00 alles exclusief omzetbelasting. http://www.kngf.nl/

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn FWV, door ons gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, onder nummer 6/2005. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut patiënt” van het KNGF/NPCF. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Klanttevredenheidsonderzoek

“Met uw mening verbeteren we de zorg!”

Het meten van patiëntervaringen is een essentieel onderdeel in het kwaliteitsbeleid van Fysio Heiloo. Onze praktijk heeft samenwerking met Qualiview, een systeem om via een CQ-Index vragenlijst patiëntervaringen te meten en inzichtelijk te maken .

Met de feedback van patiënten kunnen wij achterhalen wat u belangrijk vindt in de fysiotherapeutische zorg én wat uw concrete ervaringen zijn.

U heeft een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een klantervaringsvragenlijst van Qualiview. U bent hiervoor benaderd, omdat u onlangs een behandeling heeft gehad. Uw fysiotherapeut van Fysio Heiloo wilt graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren (klantervaringsonderzoek) of hoe uw zorgtraject vordert (behandelresultaten onderzoek). Zo kan Fysio Heiloo de zorgverlening voor u optimaliseren. Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.

In dit onderzoek meet Fysio Heiloo uw ervaring met de geleverde zorg door de praktijk en desbetreffende zorgverlener. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed geadviseerd? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan Fysio Heiloo de zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. Onze praktijk krijgt inzicht in verbeterpunten, ziet de algemene score en ziet per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de patiëntervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij de betreffende zorgorganisatie terecht, zodat de privacy van u gewaarborgd is. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft onze praktijk handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Fysio Heiloo gebruikt Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat aan alle privacy-eisen voldaan wordt.

Op basis van de antwoorden die u heeft gegeven, onderzoekt Fysio Heiloo of en waar zaken verbeterd kunnen worden. Welke aspecten vinden cliënten belangrijk? Welke zaken gaan goed en welke kunnen beter? Zo verbetert Fysio Heiloo de zorg voor u.

www.fysioprestatiemonitor.nl

Fysio Heiloo – Hulpmiddelenhoek – hulp uit verwachte hoek!

Heeft uw fysiotherapeut aangegeven dat u een hulpmiddel uit de Hulpmiddelenhoek nodig heeft en  dat u deze goed kunt gebruiken bij uw herstel of revalidatieproces? In de Hulpmiddelenhoek kunt u bijvoorbeeld braces en supports, oefenmaterialen, hulpmiddelen, apparatuur, verbruiksartikelen en kussens bestellen. Als u bij uw bestelling de praktijkcode van Fysio Heiloo invoert (die u van uw fysiotherapeut meekrijgt) krijgt u 10% korting op uw bestelling. U kunt het product bij de eerstvolgende behandeling meenemen, zodat uw fysiotherapeut kunt beoordelen of dit product voldoet voor u als patiënt.

Heeft u de praktijkcode bij de hand? Dan kunt u hier klikken om te starten met bestellen.

 

 

 

Fysio Heiloo – Hulpmiddelenhoek – hulp uit verwachte hoek!

Heeft uw fysiotherapeut aangegeven dat u een hulpmiddel uit de Hulpmiddelenhoek nodig heeft en  dat u deze goed kunt gebruiken bij uw herstel of revalidatieproces? In de Hulpmiddelenhoek kunt u bijvoorbeeld braces en supports, oefenmaterialen, hulpmiddelen, apparatuur, verbruiksartikelen en kussens bestellen. Als u bij uw bestelling de praktijkcode van Fysio Heiloo invoert (die u van uw fysiotherapeut meekrijgt) krijgt u 10% korting op uw bestelling. U kunt het product bij de eerstvolgende behandeling meenemen, zodat uw fysiotherapeut kunt beoordelen of dit product voldoet voor u als patiënt.

Heeft u de praktijkcode bij de hand? Dan kunt u hier klikken om te starten met bestellen.

 

 

Vragen of een afspraak maken?