072 - 533 9355

Samenwerking

Optimale zorg door samenwerking

Regionale Netwerken

Geen enkele organisatie in de gezondheids- en welzijnszorg kan er nog onderuit: samenwerking met andere organisaties is wenselijk en in een aantal gevallen noodzakelijk. Doel van de samenwerking is primair kwaliteitsverbetering en kennisuitwisseling. Fysio Heiloo heeft ‘innovatie’ hoog in het vaandel staan.

Om patiënten betere zorg te bieden, kan samenwerking nodig zijn. Een betere afstemming tussen ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten kan een patiënt sneller op de been helpen dan wanneer elk van hen afzonderlijk met een patiënt aan de slag gaat. Dit fenomeen staat bekend als ketenzorg: alle instanties die zich met een patiënt bezighouden stemmen met elkaar af.

Overigens wordt de term keten vaak ten onrechte gebruikt. Vaak zijn zorgverleners namelijk parallel met een patiënt bezig in een netwerk in plaats van achtereenvolgend in een keten. Het voordeel van participatie in een netwerk is dat binnen een netwerk een open en intensieve dialoog gevoerd wordt. Tevens zijn zorgprofessionals binnen een netwerk samen actief om optimale zorg te bieden en te waarborgen. Het zijn essentiële voorwaarden om nieuwe kennis te ontwikkelen en innovatie te creëren.

Goede samenwerking tussen professionals in een keten of netwerk verhoogt de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van cliënten. Daarom is Fysio Heiloo aangesloten bij een aantal netwerken, waardoor de totale zorg voor de cliënt geoptimaliseerd wordt.

We werken nauw samen met ziekenhuizen, klinieken en orthopeden in de regio.

Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel overleggen met uw medisch specialist. Soms zijn lichamelijke klachten of blessures zo complex dat u moet worden doorverwezen naar een andere specialist. Door de korte lijnen die Fysio Heiloo heeft, kunnen wij snel doorverwijzen. Dit kan uw herstelproces aanzienlijk verkorten. Want zeg zelf: u wilt uw werk, hobby of sport het liefst zo snel mogelijk weer oppakken!

Fysio Heiloo en het Rugnetwerk

Kwaliteitsnetwerk aspecifieke lage rugklachten

Fysio Heiloo is aangesloten bij het rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysio- of oefentherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing.

Lees verder

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

  • het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen
  • adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport
  • een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

Fysio Heiloo en het Orthopedie Netwerk

Het Orthopedie Netwerk is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Noord Kennemerland, globaal van Heemskerk tot Schagen.

Het netwerk heeft primair als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, de knieprothese en de voorste kruisband reconstructie te optimaliseren.

Lees verder

De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt. Dat betekent goede afspraken, met elkaar overleggen, ‘korte lijnen’ tussen orthopedisch chirurg en fysiotherapeut, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen.  Maar ook met elkaar kijken wat er fout gaat en waar het beter kan. Misschien wel het belangrijkste aspect is u goed te informeren over wat u kunt verwachten.

Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is.

Kernpunten van het samenwerkingsverband

Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en postoperatief volgens laatste wetenschappelijke inzichten.

Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten.

Uniforme informatie verstrekking aan patiënten.

Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten.

Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen.

Uitwisseling van ervaring en kennis.

Verzamelen meetgegevens met als doel de kwaliteit van het netwerk te meten en te verbeteren.

www.netwerk-orthopedie.nl

Fysio Heiloo en ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is sinds 2011 een landelijk dekkend netwerk van claudicatiotherapeuten gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie. Om de samenwerking tussen claudicatiotherapeuten, vaatchirurgen en huisartsen te bevorderen bestaan er regionale netwerken.

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Lees verder

Met een landelijke database ontstaat de mogelijkheid tot opzetten van een benchmark om de onderlinge prestaties te vergelijken en kwaliteitsverbetering te bevorderen.

Doel en doelgroep

Patiënten met claudicatio intermittens (in de volksmond ‘etalagebenen’ genoemd) hebben pijn bij het lopen door slagaderverkalking in de benen. Het is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting drie procent van de mensen van 55 jaar of ouder heeft er last van. Naarmate de leeftijd toeneemt, loopt dit getal op naar 1 op de 7 patiënten van 70 jaar of ouder.

Looptherapie – primaire behandeling

De primaire en meest effectieve behandeling voor claudicatio intermittens is looptherapie. In een Cochrane review door Watson et al. (2008) werd na looptherapie een toename in loopafstand gevonden van 50-200% vergeleken met een placebo. Looptherapie heeft ook een gunstig effect op de cardiovasculaire risicofactoren, zoals hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes mellitus. Looptherapie is dan ook opgenomen in diverse Nederlandse en internationale richtlijnen. Voor fysiotherapeuten geldt de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (2014, voorheen KNGF-richtlijn claudicatio intermittens 2003).

Looptherapie is de basis en dient onder de supervisie van een geschoolde fysiotherapeut te gebeuren. In 2006 lieten Bendermacher et al. zien dat gesuperviseerde looptherapie (GLT) ten opzichte van niet-gesuperviseerde looptherapie al na 3 maanden een toename van 150 meter in de maximale loopafstand geeft.

www.claudicationet.nl

Fysio Heiloo en Netwerk Artrose

Netwerk Artrose is een samenwerkingsverband tussen een aantal fysiotherapiepraktijken, huisartsen en orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep uit de regio Alkmaar en Den Helder. Dit om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Deze fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkten al samen binnen Netwerk Orthopedie.

Wat bieden wij u?

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven.

Lees verder

Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd in overleg met READE, hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen zijn goede resultaten behaald – minder pijn en verbetering van dagelijkse beweging – door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose.

Stepped care

Binnen Netwerk Artrose werken wij volgens het stepped care-model. Stepped care is een systematische en stapsgewijze aanpak van artrose.

Afhankelijk van uw klachten en mate van artrose wordt bepaald in welke stap u begint. Vaak is dit Stap 1 waarbij u voorlichting krijgt van uw fysiotherapeut en thuis (ondersteund door de Netwerk Artrose app) gaat oefenen met bewegen.

Uw gezondheid, onze zorg

Wij vinden het belangrijk om de behandeling van artrose op deze manier aan te pakken. In veel gevallen nemen de klachten na het doorlopen van Stap 1 namelijk al voldoende af waardoor u geen operatieve behandeling nodig heeft. 

Bart Moleman, Annabel Deckers en Bas van Poppel van Fysio Heiloo zijn aangesloten bij het Netwerk Artrose

https://www.netwerk-artrose.nl/ 

Fysio Heiloo en Diëtistenpraktijk Alimentum

Fysio Heiloo heeft een samenwerkingsverband met Diëtistenpraktijk Alimentum. Voor veel fysiotherapeutische klachten is ook dieetbegeleiding en -advies mogelijk binnen de praktijk van Fysio Heiloo. Dieetbegeleiding kan een meerwaarde zijn bij uw herstel en of revalidatie. Hierbij kunt u onder andere denken aan Reuma, Artrose, bekken- en darmklachten, oedeem, hart- en vaatziekten.

De combinatie van uw fysiotherapeutische behandeling met dieetbegeleiding draagt bij aan een gezonde lifestyle. Ingeborg Schoof en Sanne de Wit houden op woensdag en vrijdag dieetspreekuren bij Fysio Heiloo. Wilt u meer weten, vraag het aan uw fysiotherapeut of neem zelf contact op met Diëtistenpraktijk Alimentum.

Fysio Heiloo en Schoudernetwerk Noord Holland Noord (SNNHN) regio Alkmaar

Fysio Heiloo heeft zich vanaf januari 2021 aangesloten bij het Schoudernetwerk Noord Holland Noord (SNNHN) regio Alkmaar. Bart Moleman, praktijkeigenaar en fysio-manueeltherapeut van Fysio Heiloo is toegetreden tot de Schouder Werkgroep Alkmaar. De praktijken die tot het Schoudernetwerk behoren voldoen aan specifieke criteria, waardoor de fysiotherapeutische zorg geoptimaliseerd wordt voor patiënten met schouder- en nekklachten.

Waarom een schoudernetwerk?

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houdings- en bewegingsapparaat. Lees verder

Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren nemen zodanig toe dat het welhaast ondoenlijk is dit voor alle aandoeningen bij te houden. Om die reden is er een ontwikkeling gaande waarbij fysiotherapeuten zich steeds meer gaan specialiseren.

Schoudernetwerk Noord-Holland-Noord draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als schouderspecialist. Ze stimuleert het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen en ze versterkt de positionering van fysiotherapie in de ketenzorg. In het Schoudernetwerk zoeken fysiotherapeuten vakinhoudelijk afstemming met elkaar en treden in contact met andere professionals in de ‘schouder’ zorg, zoals orthopedisch chirurgen en huisartsen.

Andere aangesloten netwerken Fysio Heiloo

Fysio Heiloo is tevens aangesloten bij diverse andere netwerken, zoals het Orthopedie Netwerk, Artrose Netwerk, Rug Netwerk en Chronisch ZorgNet/ ClaudicatioNet, waardoor de kwaliteit van de totale zorg voor de patiënt gewaarborgd wordt.

Fysio Heiloo werkt nauw samen met huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en klinieken in de regio.

https://www.snnhn.nl

Fysio Heiloo en Netwerk Artrose

Netwerk Artrose is een samenwerkingsverband tussen een aantal fysiotherapiepraktijken, huisartsen en orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep uit de regio Alkmaar en Den Helder. Dit om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Deze fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkten al samen binnen Netwerk Orthopedie.

Wat bieden wij u?

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven.

Lees verder

Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd in overleg met READE, hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen zijn goede resultaten behaald – minder pijn en verbetering van dagelijkse beweging – door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose.

Stepped care

Binnen Netwerk Artrose werken wij volgens het stepped care-model. Stepped care is een systematische en stapsgewijze aanpak van artrose.

Afhankelijk van uw klachten en mate van artrose wordt bepaald in welke stap u begint. Vaak is dit Stap 1 waarbij u voorlichting krijgt van uw fysiotherapeut en thuis (ondersteund door de Netwerk Artrose app) gaat oefenen met bewegen.

Uw gezondheid, onze zorg

Wij vinden het belangrijk om de behandeling van artrose op deze manier aan te pakken. In veel gevallen nemen de klachten na het doorlopen van Stap 1 namelijk al voldoende af waardoor u geen operatieve behandeling nodig heeft. 

Bart Moleman, Annabel Deckers en Bas van Poppel van Fysio Heiloo zijn aangesloten bij het Netwerk Artrose

https://www.netwerk-artrose.nl/ 

Fysio Heiloo en Diëtistenpraktijk Alimentum

Fysio Heiloo heeft een samenwerkingsverband met Diëtistenpraktijk Alimentum. Voor veel fysiotherapeutische klachten is ook dieetbegeleiding en -advies mogelijk binnen de praktijk van Fysio Heiloo. Dieetbegeleiding kan een meerwaarde zijn bij uw herstel en of revalidatie. Hierbij kunt u onder andere denken aan Reuma, Artrose, bekken- en darmklachten, oedeem, hart- en vaatziekten.

De combinatie van uw fysiotherapeutische behandeling met dieetbegeleiding draagt bij aan een gezonde lifestyle. Ingeborg Schoof en Sanne de Wit houden op woensdag en vrijdag dieetspreekuren bij Fysio Heiloo. Wilt u meer weten, vraag het aan uw fysiotherapeut of neem zelf contact op met Diëtistenpraktijk Alimentum.

Fysio Heiloo en Schoudernetwerk Noord Holland Noord (SNNHN) regio Alkmaar

Fysio Heiloo heeft zich vanaf januari 2021 aangesloten bij het Schoudernetwerk Noord Holland Noord (SNNHN) regio Alkmaar. Bart Moleman, praktijkeigenaar en fysio-manueeltherapeut van Fysio Heiloo is toegetreden tot de Schouder Werkgroep Alkmaar. De praktijken die tot het Schoudernetwerk behoren voldoen aan specifieke criteria, waardoor de fysiotherapeutische zorg geoptimaliseerd wordt voor patiënten met schouder- en nekklachten.

Waarom een schoudernetwerk?

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houdings- en bewegingsapparaat. Lees verder

Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren nemen zodanig toe dat het welhaast ondoenlijk is dit voor alle aandoeningen bij te houden. Om die reden is er een ontwikkeling gaande waarbij fysiotherapeuten zich steeds meer gaan specialiseren.

Schoudernetwerk Noord-Holland-Noord draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als schouderspecialist. Ze stimuleert het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen en ze versterkt de positionering van fysiotherapie in de ketenzorg. In het Schoudernetwerk zoeken fysiotherapeuten vakinhoudelijk afstemming met elkaar en treden in contact met andere professionals in de ‘schouder’ zorg, zoals orthopedisch chirurgen en huisartsen.

Andere aangesloten netwerken Fysio Heiloo

Fysio Heiloo is tevens aangesloten bij diverse andere netwerken, zoals het Orthopedie Netwerk, Artrose Netwerk, Rug Netwerk en Chronisch ZorgNet/ ClaudicatioNet, waardoor de kwaliteit van de totale zorg voor de patiënt gewaarborgd wordt.

Fysio Heiloo werkt nauw samen met huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en klinieken in de regio.

https://www.snnhn.nl

Sport, preventie en blessureverzorging

HSV

Lichamelijke klachten, welke dan ook, hebben één ding gemeen: ze komen altijd ongelegen. Of u nu een blessure oploopt door een verkeerde beweging, uw enkel verzwikt tijdens een spannende wedstrijd of u rugpijn krijgt na een val. Veel klachten ontstaan tijdens het sporten; jaarlijks laten ruim anderhalf miljoen Nederlanders zich behandelen voor een sportblessure. Snel handelen van een fysiotherapeut kan uw herstelperiode aanzienlijk verkorten. Daarom zijn een aantal fysiotherapeuten binnen Fysio Heiloo gespecialiseerd in sportrevalidatie.

Fysio Heiloo biedt acute zorg in alle mogelijke situaties, bijvoorbeeld wanneer een klacht ineens opspeelt of wanneer u geblesseerd raakt door een val of verkeerde beweging. Fysio Heiloo heeft de mogelijkheid om daar snel op in te spelen. Ook wanneer u advies wilt over voorkomen van pijn, blessures en andere lichamelijke klachten.

Fysio Heiloo en v.v. HSV hebben reeds geruime tijd een samenwerkingsverband, niet alleen voor de selectieteams, maar zeker ook voor de niet-selectieteams. Bas van Poppel is op dinsdagavond op het veld van v.v. HSV actief als revalidatietrainer voor geblesseerde spelers van het eerste en tweede elftal. Dit gebeurt in nauw overleg met de sportverzorgers van v.v. HSV en de medisch coördinator.

Naast de sportmedische begeleiding van het eerste en tweede seniorenelftal, biedt Fysio Heiloo alle leden van v.v. HSV de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van het sportspreekuur op woensdag van 17.00-18.00 uur.

Alle leden van HSV met vragen over sportblessures kunnen, na het maken van een telefonische afspraak, hier terecht. In eerste instantie zal er een diagnosestelling plaatsvinden met aansluitend een advies. Dit is kosteloos. Mocht verdere behandeling wenselijk zijn, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Deze behandeling zal wel gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering afgesloten heeft. Voor kinderen jonger dan 18 jaar worden behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Neem een kijkje op de website van v.v. HSV voor meer informatie: www.vvhsv.nl onder het kopje ‘de club > medische paragraaf’. Hier staat ook een document over de meest voorkomende voetbalblessures.

Naast het geven van sportrevalidatie heeft Fysio Heiloo de mogelijkheid om snel met andere disciplines te overleggen. Fysio Heiloo werkt namelijk nauw samen met ziekenhuizen, klinieken en orthopeden in de regio. Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel overleggen met een medisch specialist. Door de korte lijnen die wij hebben kunnen wij u, in overleg met uw huisarts, snel doorverwijzen. Dit kan uw herstelproces aanzienlijk verkorten. Want zeg zelf: u wilt uw sport het liefst zo snel mogelijk weer oppakken!!

Sneller blessurevrij door samenwerking met specialisten.

hsvlogo_groot

Fysio Heiloo en voetbalvereniging De Foresters

Fysio Heiloo heeft een samenwerkingsverband met voetbalvereniging De Foresters.

Sportverzorging en revalidatietraining op maandagavond voor seniorenselectie

Daan Liefting, fysio- en manueeltherapeut bij Fysio Heiloo, begeleidt op maandagavond de seniorenselectie; zowel preventief als fysiotherapeutisch. De eerste kleedkamer/ruimte is beschikbaar voor blessurebehandeling. Daan is waar nodig ook op het veld aanwezig om revalidatietraining voor geblesseerde spelers, die terugkomen van een blessure te verzorgen.

Blessure-spreekuur voor alle leden op maandag van 17.00 – 18.00 uur

Op maandag van 17.00 – 18.00 uur is er een blessurespreekuur in de praktijk van Fysio Heiloo. Dit spreekuur is beschikbaar voor alle leden van De Foresters. Tijdens dit inloopspreekuur, worden je klachten kort beoordeeld en krijg je een passend en duidelijk advies.

Als er reden is voor verder onderzoek of er is een duidelijke behandelindicatie, dan zal dit besproken worden. Het blessurespreekuur is een gratis service van Fysio Heiloo en de Foresters. Als je gebruik wilt maken van het blessurespreekuur, wel graag van tevoren een afspraak maken met Daan Liefting of Bart Moleman, contact via praktijk Fysio Heiloo. 

Fysio Heiloo en Medisch Pedicures Zeestraten & de Rooij – Slimpad

Medisch Pedicures Zeestraten & De Rooij werken samen onder 1 dak op Slimpad 16/16a.

Naast uw bezoek aan de fysiotherapeut van Fysio Heiloo of diëtist, kunt u ook terecht op het Slimpad voor professionele en medische voetzorg, maatwerk nagelbeugels, pedicurebehandeling en voetreflextherapie. Voor meer informatie, kijk op https://www.medischpedicures.nl

De fysiotherapeuten van Fysio Heiloo en de Medische Pedicures Zeestraten & De Rooij werken samen en kijken samen naar de mogelijkheden van fysiotherapie en voetzorg en streven naar zorgverlening waarbij steeds gezocht wordt naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief.